I läroplanen står det: Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor.
Ett ekologiskt förhållningssätt och positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö, förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.

Regnbågens arbetsmetod:
För att uppnå målen i läroplanen arbetar vi utifrån Maria Montessoris Cosmisc Education, dvs. hur allting hänger ihop och hur allting är beroende av varandra för att kunna existera.
Genom att vistas mycket utomhus och i skog och mark lär barnen samspelet mellan människa och natur samt respekt för allt levande. Vi lägger stor vikt vid natur- och miljöarbete genom att ha en fungerande källsortering av hushållsavfall, papper, glas, kartong, plast, plåt, batterier mm. Kompostering av det organiska avfallet har vi i isolerade komposteringskärl. Kompostjorden använder vi i förskolans trädgårdsland och växthus som sköts tillsammans med barnen.
Barnen sår frön från de egna odlingarna och komposterar allt trädgårdsavfall i en trädgårdskompost där jorden också används till trädgårdslandet, med detta arbetssätt får vi ett slutet kretslopp.
Genom detta arbetssätt blir barnen medvetna om sin egen roll och ansvar när det gäller att hushålla med jordens resurser och samspelet mellan människa, djur och natur.
Vi experimenterar tex. Med hur mycket vatten en växt skall ha, plantor av samma slag kan få olika mycket sol eller olika sorters jord. Det finns även material där barnen kan lära sig namnen på olika växter och på växternas olika delar.