Regnbågens metod:
I läroplanen betonas lekens betydelse, att leken är viktig för barns utveckling och lärande.
I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasin, inlevelse,
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta och lösa problem.
Vi tycker även att barn genom leken utvecklar sin motorik, koncentrationsförmåga och kroppsuppfattning.
Leken ger möjlighet till att bearbeta intryck, få utlopp för sina känslor och förstärker barnens roll i gruppen.

Personalen visar respekt för barnens lek genom att tex. förbereda dem för en ny aktivitet och ge dem tid att avsluta den pågående leken.
Vi ger stort utrymme för leken i vår planering. Vi använder oss av leken i olika former.

• Styrd lek på tex. samlingen.
• Vuxenledd lek.
• Lek med vuxen närvarande (passiv).
• Lek med vuxen deltagande (aktiv).
• Fri lek (lek bygger på barns egna initiativ).
• Rollek.