På småbarnsavdelningen arbetar en förskollärare och två barnskötare. Personalen på förskolan har även utbildats i montessori pedagogik 1-3 år. På syskonavdelningen arbetar två Montessorilärare och en barnskötare. All personal arbetar utifrån förskolans mål och verksamhetsplaner som vi utarbetat i bild, biologi, historia, matematik, praktiska livet, sensoriskt material och språk. Arbetet fördelas bland personal efter kunskap, utbildning och intresse. Varje personal ansvarar för att sin del av kursplanen genomförs. På grund av denna uppdelning av arbetsuppgifterna, krävs en gemensam fin planering av verksamheten för att få en helhetssyn på barnet. Utifrån denna helhetssyn görs en individuell utvecklingsplan för varje enskilt barn, som sedan ska ligga till grund för hela verksamheten. (Föräldrarnas synpunkter från utvecklingssamtalen finns också med.)