I läroplanen står det:
• Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan hjälpa
barnen att öka deras medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur
skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

• Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen
att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.
Barnet skall också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar.

• Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild,
sång och musik, drama, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk,
utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.

• Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik,
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värva om sin hälsa och sitt välbefinnande.

• Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga,
skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.

• Utveckla förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och
för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.