De praktiska vardagsövningarna är indelade i fyra grupper.

  1. Omsorgen om den egna personen.
  2. Omsorgen om omgivningen.
  3. Sociala kontakter – Artighet och trevligt uppförande.
  4. Kontroll och rörelse – De grundläggande kroppsrörelserna och handmotoriken.

Små barn vill gärna syssla med samma slags arbete som de vuxna.
Denna lust till sysselsättning tog Montessori fasta på när hon utarbetade en serie övningar som hon kallade praktiskt arbete eller övningar för det dagliga livet. Det praktiska arbetet har två syften: ett direkt syfte är att lära barnet utföra vissa rörelser, sköta sin omgivning och sig själva och lära dem hur man umgås med andra människor; ett indirekt syfte har att göra med muskelutvecklingen, rörelserna koordinerar och stärker musklerna.
De här övningarna är speciellt tänkta för de minsta barnen när de börjar förskolan. Det finna fler orsaker till att de är lämpliga för den här åldersgruppen. De är lätta att förstå från början till slut, de har väl urskiljbara rörelser som barnen klarar av, och rörelserna är ändamålsenliga, har ett bestämt syfte.
(Lena Hanson, Montessori och barns arbete).